top of page
צוות הנהלה אפקטיבי מתאפיין בתפיסת תפקיד בהירה, חזון מגובש, סדר עדיפויות ברור וגבולות גזרה מוסכמים. זהו צוות שיש בו הערכה הדדית, אמון ויכולת לבטא אי הסכמה ולנהל קונפליקטים.
אני בונה את תהליך פיתוח הצוות עם הלקוח באופן שמותאם לאתגרים ולפערים הספציפיים שלו. תמהיל העבודה יכלול אחד או יותר מהכלים הבאים:
  • ייעוץ אישי למנהל.ת - הכוונה "מאחורי הקלעים" לדרכים אפקטיביות לניהול הפרסונות בצוות והדינמיקה הצוותית
  • ייעוץ אישי לחברי צוות רלוונטיים להגמשת סגנונות התנהלות במרחב הצוותי
  • מפגשים צוותים לחידוד המשימה המשותפת ובנייה / חיזוק של מערכות היחסים
  • הצטרפות לישיבות הנהלה ושילוב התבוננות משותפת בדפוסי ההתנהגות הצוותיים (תוכן-תהליך בזמן אמת)

פיתוח הנהלה

bottom of page