top of page
כיום, נדיר למצוא מצב שבו מנהל עומד ביעדיו בלא שיתוף פעולה מיחידות משיקות. הממשקים הפכו לקריטיים, והם מהווים אחד ממקורות התסכול המרכזיים של מנהלים.
עבודת הממשק מחייבת שיתוף פעולה מלא בין פונקציות שונות, אולם הפונקציות הללו נבדלות זו מזו בהיבטים רבים: בנקודת המבט, בתרבות העבודה, וכן באילוצים הארגוניים המופעלים עליהן – סדרי העדיפויות, לוחות הזמנים, המגבלות התקציביות.
מצב זה מהווה קרקע פורייה להיווצרותם של קונפליקטים, הנחתות דו-כיווניות, האשמות וביקורת הדדית.
ממשק אפקטיבי, לעומת זאת, הוא ממשק מנוהל היטב, שהשותפים לו מתפקדים כבעלי ברית: הם יודעים לזהות את האינטרס המשותף, ולייצר פתרונות שהם בגדרWin-Win.
אני מציעה תהליך אבחון והתערבות, המבוסס על מודל ייחודי שפיתחתי - מודל מתאי"ם. המודל מאפשר לזהות את העוצמות והחולשות בממשק ולהתאים כלים ממוקדים לשיפור.

שיפור עבודת ממשקים

bottom of page