top of page
מעבר ממבנה פונקציונלי למבנה של יחידות עסקיות, הטמעה של טכנולוגיה חדשה, הטמעה של SAFe, יצירת דרג ניהול ביניים חדש כתוצאה מצמיחה מהירה של הארגון, שינוי אסטרטגיה עסקית...
אלו הן כמה דוגמאות לשינויים המגוונים שארגונים נדרשים לנהל.
שינוי משמעותי ייגע בחלק, או בכל, הממדים הבאים: מבנה, תהליך, טכנולוגיה, תרבות, מנהיגות ומחוברות.
ניהול אפקטיבי של שינוי משמעותי דורש הבנה פסיכולוגית של תהליך השינוי והתגובות המאפיינות אותו, לצד ניהול שיטתי ואינטגרטיבי של כל ההיבטים הכרוכים בו.

 

תהליך ניהול השינוי יכלול:

  • ניתוח השלכות השינוי (Impact assessment)

  • הקמת הקואליציה הארגונית המתאימה להובלת השינוי (Steering committee)

  • בניית תכנית יישום על בסיס תובנות ניתוח השינוי

  • יישום כלים והתערבויות ייעודיים לריכוך התנגדויות ופיתוח יכולות נדרשות להטמעה אפקטיבית של השינוי

  • ניטור שוטף (Sensing) של תגובות אישיות וארגוניות לשינוי

  • דגש על תקשורת ארגונית תומכת שינוי

ניהול שינוי

bottom of page